skip to Main Content
Skatteforvaltningsloven Gir Adgang Til Selv å Endre Fastsetting Av Formue Og Inntektsskatt.

Skatteforvaltningsloven gir adgang til selv å endre fastsetting av formue og inntektsskatt.

Før måtte du klage på fastsetting av formue og inntektsskatt (ligning) hvis noe var feil.  Nå har du selv adgang til å endre dette innen 3 år.

 

Med skatteforvaltningsloven har vi fått et nytt fastsettingsprinsipp for formues- og inntektsskatt. Skattepliktige skal selv fastsette grunnlaget for skatten, mens Skatteetaten foretar beregningen.

Nytt fastsettingsprinsipp

Tidligere ble beregningsgrunnlaget for formues- og inntektsskatt fastsatt av Skatteetaten etter en vurdering av opplysninger gitt i skattemeldingen. Med skatteforvaltningsloven er prinsippet endret, slik at det nå er den skattepliktige selv som fastsetter grunnlaget for skatten når skattemeldingen leveres.

Skattepliktige med leveringsfritak som ikke gjør noen endringer i den forhåndsutfylte skattemeldingen, anses å ha levert skattemeldingen når fristen for levering er ute. Dette blir på samme måte som tidligere år.

For den skattepliktige vil ikke dette oppleves som noen stor endring. Opplysningsplikten nå er ikke mer omfattende enn den var etter ligningsloven, og endringen av fastsettingsprinsipp innebærer ikke økt ansvar for skattepliktige.

Skatteetaten beregner som tidligere skatten på det fastsatte grunnlaget.

Endring av egen fastsetting

Tidligere kunne en skattepliktig som oppdaget feil, klage på ligningsvedtaket. Med skatteforvaltningsloven er det innført en adgang for skattepliktige til selv å endre opplysninger i en tidligere levert skattemelding. Det må i tilfelle gjøres ved å levere en endringsmelding.
Når den skattepliktige har sendt en endringsmelding, blir det gjort en ny skatteberegning. Det er ingen begrensning på hvor mange ganger den skattepliktige kan endre sin egen fastsetting innenfor tidsfristen.

Skatteetatens endringsadgang

Dersom Skatteetaten finner at skattepliktiges fastsetting ikke er riktig, kan de ta opp saken til endring. Den skattepliktige har da ikke anledning til å endre den delen av fastsettingen som omfattes av endringssaken. Dersom Skatteetaten fatter et endringsvedtak, vil dette vedtaket kunne påklages etter de vanlige klagereglene.

Frister for endring

Den skattepliktige kan endre opplysninger i skattemeldingen innen tre år etter leveringsfristen.
Skatteetaten kan endre enhver fastsetting fem år etter utgangen av skattleggingsperioden når fastsettingen er uriktig. For grove tilfeller er fristen ti år.

Skattepliktiges adgang til å endre skattemeldingen vil gjelde fra inntektsåret 2016, mens skattemeldinger for 2015 og tidligere kan bare endres ved å klage eller ved å anmode Skatteetaten om å gjøre en endring.